Please enable Javascript to experience full features of this website.

פעילות דו קיום

פרויקט 'דיאלוג באמצעות התיאטרון'

 

סדנת תיאטרון משותפת לילדים יהודים ובדואים- יצירת מרחב תרבותי משותף

 

סדנת תיאטרון שנתית המשותפת לילדים יהודים ובדואים, המזמנת עוד נתיב ליצירת קשר ושיח בין האוכלוסיות השונות ותעמעם את הגבולות המנטאליים והחברתיים שביניהם. קבוצה זו תאפשר לכל אחת מהאוכלוסיות להביא את הייחודיות שבאופני ההבעה ממקום שווה בינהן תוך שימת דגש על שכלול יכולת הביטוי הפיזי ופחות בשימוש בטקסט.

המודל המשלב העצמה אישית וחברתית עם יצירה אמנותית מציע עבודת העצמה תהליכית תוך עיבוד החומרים לתיאטרון. מדובר בפרויקט ארוך טווח במהלכו נפגשת קבוצה ילדים עם במאי/ת תיאטרון. במפגשים יעלו סוגיות ודילמות שונות המעסיקות את המשתתפים. הסוגיות תתורגמנה לתרגילי משחק. המטרה היא להרחיב את מנעד אופני ההסתכלות של המשתתפים למצוא פתרונות ודרכי חשיבה חדשים מאלו המוכרים. העבודה המשולבת של איש תיאטרון עם שתי האוכלוסיות תאפשר להתעסק בחומרים מהותיים תוך הבנייה יצירתית שלמה.

ילדים הינם פתוחים, בעלי דמיון ומשוחררים מדפוסי חשיבה מגבילים. אנו מאמינים ששפת התיאטרון, על מגוון אמצעי הביטוי שבה, תאפשר לגשר על השוני בין שתי התרבויות.

אנו מאמינים כי העבודה המשותפת תוך שימת דגש על כבוד הדדי, הכרת השונה והעצמת הזהות המגזרית, תאפשר להם ליצור את המרחב התרבותי המשותף.