מחירון ועד עובדים מחיר קופה
סוג מנוי שורות מחיר כולל מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק
סדרה בימי חול 1-9 2+5 715 ₪ 695 ₪ 860 ₪ 830 ₪
סדרה בימי חול 10-15 2+5 580 ₪ 560 ₪ 820 ₪ 800 ₪
מבוגרים סדרה בימי שבת 1-9 2+5 755 ₪ 735 ₪ 905 ₪ 895 ₪
סדרה בימי שבת 10-15 2+5 630 ₪ 590 ₪ 850 ₪ 820 ₪
סדרת אחה״צ הצגה יומית 1-15 1+5 475 ₪ 475 ₪ 570 ₪ 570 ₪
סדרה בימי חול 1-15 2+5 565 ₪ 565 ₪ 675 ₪ 675 ₪
גימלאים סדרה בימי שבת 1-15 2+5 630 ₪ 630 ₪ 735 ₪ 735 ₪
סדרת אחה״צ הצגה יומית 1-15 1+5 380 ₪ 380 ₪ 455 ₪ 455 ₪