מחירון ועד עובדים מחיר קופה
סוג מנוי שורות מחיר כולל מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק
סדרה בימי חול 10-15 2+5 550 ₪ 500 ₪ 700 ₪ 650 ₪
סדרה בימי חול 1-9 2+5 650 ₪ 600 ₪ 800 ₪ 750 ₪
מבוגרים סדרה בימי שבת 1-9 2+5 730 ₪ 680 ₪ 880 ₪ 830 ₪
סדרה בימי שבת 10-15 2+5 630 ₪ 580 ₪ 780 ₪ 730 ₪
סדרת אחה״צ הצגה יומית 1-15 1+5 470 ₪ 470 ₪ 580 ₪ 580 ₪
סדרה בימי חול 1-15 2+5 550 ₪ 550 ₪ 660 ₪ 660 ₪
גימלאים סדרה בימי שבת 1-15 2+5 640 ₪ 640 ₪ 750 ₪ 750 ₪
סדרת אחה״צ הצגה יומית 1-15 1+5 400 ₪ 400 ₪ 460 ₪ 460 ₪