מחירון ועד עובדים מחיר קופה
סוג מנוי שורות מחיר כולל מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק
סדרה בימי חול 1-9 2+5 680 ₪ 660 ₪ 820 ₪ 790 ₪
סדרה בימי חול 10-15 2+5 550 ₪ 530 ₪ 780 ₪ 760 ₪
מבוגרים סדרה בימי שבת 1-9 2+5 720 ₪ 700 ₪ 860 ₪ 850 ₪
סדרה בימי שבת 10-15 2+5 600 ₪ 560 ₪ 810 ₪ 780 ₪
סדרת אחה״צ הצגה יומית 1-15 1+5 450 ₪ 450 ₪ 540 ₪ 540 ₪
סדרה בימי חול 1-15 2+5 540 ₪ 540 ₪ 640 ₪ 640 ₪
גימלאים סדרה בימי שבת 1-15 2+5 600 ₪ 600 ₪ 700 ₪ 700 ₪
סדרת אחה״צ הצגה יומית 1-15 1+5 360 ₪ 360 ₪ 430 ₪ 430 ₪