מחירון ועד עובדים מחיר קופה
סוג מנוי שורות מחיר כולל מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק מחיר מנויחדש מחיר מנויותיק
סדרה בימי חול 1-9 2+5 670 ₪ 650 ₪ 800 ₪ 770 ₪
סדרה בימי חול 10-15 2+5 540 ₪ 520 ₪ 760 ₪ 740 ₪
מבוגרים סדרה בימי שבת 1-9 2+5 710 ₪ 690 ₪ 840 ₪ 830 ₪
סדרה בימי שבת 10-15 2+5 590 ₪ 550 ₪ 790 ₪ 760 ₪
סדרת אחה״צ הצגה יומית 1-15 1+5 440 ₪ 440 ₪ 480 ₪ 480 ₪
סדרה בימי חול 1-15 2+5 530 ₪ 530 ₪ 580 ₪ 580 ₪
גימלאים סדרה בימי שבת 1-15 2+5 590 ₪ 590 ₪ 630 ₪ 630 ₪
סדרת אחה״צ הצגה יומית 1-15 1+5 350 ₪ 350 ₪ 390 ₪ 390 ₪